ZUS

Gdzie jest haczyk w małym ZUS i o czym w poradnikach nie przeczytasz?

Od 1 stycznia 2019 r. osoby, które mają firmę i nie osiągają wysokich przychodów mogą płacić tzw. mały ZUS, ale gdzie jest „haczyk”?

Niektóre firmy, jeżeli przegapią 8 stycznia, niepotrzebnie pożegnają się z częścią pieniędzy. Czy na pewno?

8 stycznia 2019 r. dla części przedsiębiorców będzie sądnym dniem.

 

Czy możesz skorzystać i płacić tzw. mały ZUS?

 1. Musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
 2. Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć:
 • trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku; w 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł, a więc przychód z działalności gospodarczej za 2018 r. nie może przekroczyć 63.000 zł (30 x 2100 zł) – jeśli prowadziłeś działalność nieprzerwanie przez cały rok;
 • trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku ustalonego proporcjonalnie do liczby dni podlegania w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności; (63.000 zł x liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym) : 365 dni – jeśli rozpocząłeś, zakończyłeś lub zawiesiłeś działalność w ubiegłym roku.

Wynik zaokrąglamy do pełnych groszy w górę (końcówka równa lub wyższa niż 0,5 gr – w górę, niższa – w dół).

 

Jeśli rozliczałeś się w formie karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, przychodem z działalności gospodarczej jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku.

 

Kiedy nie możesz skorzystać małego ZUS?

Jeśli w poprzednim roku:

 1. prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;
 2. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.);
 3. spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;
 4. wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 

Jakie obowiązki na Tobie spoczywają, żebyś mógł skorzystać z małego ZUS?

1. Powinieneś przekazać do ZUS:

a/dokumenty zgłoszeniowe:

 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 (lub 05 12 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy) – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.

Uwaga! Jako przyczynę wyrejestrowania wpisujesz kod 600.

 

 • ZUS ZUA (ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych) albo ZUS ZZA (ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Uwaga! Pamiętaj o tym, by zaznaczyć, że do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego zgłaszasz się obowiązkowo, a do ubezpieczenia chorobowego – dobrowolnie.

 

Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonymi od:

 • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.
 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
 • pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku).

 

b/dokumenty rozliczeniowe za miesiąc styczeń 2019 r.:

 • należy złożyć deklarację ZUS DRA – zasady zwolnienia ze składania dokumentów nie uległy zmianie, więc jeśli wysokość składek nie ulegnie zmianie (np. poprzez skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego), to począwszy od lutego 2019 r. takich deklaracji nie musisz już składać; jeśli zaczniesz korzystać z małego ZUS w trakcie miesiąca, złóż dwie deklaracje (pierwszą za niepełny miesiąc, a drugą za pełny);
 • należy złożyć deklarację ZUS DRA cz. II – składana raz na rok.

 

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy będziesz opłacał jedynie wówczas, gdy twoja podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosiła, w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2019 roku jest to kwota 2.250 zł. Jeżeli Twoja podstawa jest niższa, nie płacisz tej składki w ogóle.

Bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie opłacasz składek na Fundusz Pracy jeżeli jesteś kobietą, która ukończyła 55 lat albo mężczyzną, który ukończył 60 lat.

 

2. Inne obowiązki wobec ZUS

Masz obowiązek przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz, ZUS ustali Ci za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Przez jaki czas możesz korzystać z małego ZUS?

Niższe składki możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga! Miesiąc kalendarzowy jest tu uważany jako każdy miesiąc, w którym podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

 

Gdzie jest „haczyk”?

Pamiętaj!

Wysokość kwoty, od której opłacasz składki ma wpływ na wysokość przysługujących Ci świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.

 

Przykład

Jeśli podstawa wyniesie np. 1000 zł to:

 • składka emerytalna (19,52% podstawy) wyniesie 195,20 zł
 • składka rentowa (8,00% podstawy) wyniesie 80 zł
 • składka  chorobowa dobrowolna (2,45% podstawy) wyniesie 24,50 zł
 • składka wypadkowa (1,67% podstawy) wyniesie 16,70 zł

Składka zdrowotna – w normalnej wysokości.

Fundusz Pracy – 1.000 zł < 2.250 zł, a więc Fundusz Pracy wyniesie 0 zł.

 

Autor artykułu:

Ewa Szpakowicz

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

Co o tym myślisz? Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart
ODBIERZ PREZENT