Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego zema.com.pl, sklep.zema.com.pl,, ewaszpakowicz.pl, sklep.ewaszpakowicz.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów.

Sprzedającym jest ZEMA Ewa Szpakowicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Konwaliowa 16 lok. 9, REGON 200688102, NIP 5421197310, zwany także „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu +48 660 40 11 61
korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@zema.com.pl

§ 1
Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy Sklep.zema.com.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.zema.com.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Sprzedawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep.zema.com.pl
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy sklep.zema.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie sklep.zema.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Zakup biletu na szkolenie stacjonarne jest równoznaczny ze zgodą na podpisanie przed jego rozpoczęciem oświadczenia dotyczącego zasad uczestnictwa w szkoleniu.
5. ZEMA Ewa Szpakowicz zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia ze względów organizacyjnych.

§ 3
Składanie i realizacja zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.Sklep.Zema.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.
5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. Kupujący otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia oraz uzupełniając niezbędne dane.
8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

§ 4
Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje też możliwość osobistego towarów w biurze Sprzedającego w Białymstoku ul. Hetmańska 44 lok. 104.
3. Przesyłka dostarczona jest w terminie do 14 dni roboczych bądź zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy płatnościach przelewem do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) wybranymi przez niego w momencie dokonywania zakupu, określonymi w cenniku transportu.
5. Sprzedający ma możliwość dochodzenia od klienta naprawienia szkody, zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego, jaką poniósł wysyłając przesyłkę za pobraniem, która nie została odebrana.
6. Szkodą jest poniesiony wydatek na opłacenie przesyłki, jak również koszty spakowania i zabezpieczenia na czas transportu przesyłki.
7. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, lub w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi zapłaconą przez niego cenę w całości na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 5
Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6
Odbiór towaru
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W przypadku dostawy, która ma zostać zrealizowana poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, Kupujący poniesie dodatkowe koszty związane z realizacją wysyłki.
3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7
Odstąpienie od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają m.in.: świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta w formie plików PFD na wskazany adres e-mail. Klient powinien odesłać maila zwrotnego z zawartym skanem podpisanej faktury korygującej bądź maila zawierającego treść „potrwierdzam treść oraz otrzymanie faktur korygującej”.
Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8
Procedura reklamacji
1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Szkolenia
1. Anulowanie szkolenia.
Bezpłatne anulowanie szkolenie oraz zwrot pełnej, wpłaconej kwoty możliwe jest na 14 dni od momentu zakupu.
W przypadku anulowania szkolenia na później niż 14 dni od momentu zakupu Klient powinien się liczyć z możliwością poniesienia kosztów anulowania.
Anulowanie dopuszczalne jest wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem +48 660 40 11 61 lub drogą elektroniczną na adres kontakt@zema.com.pl.
Rozliczenie kwoty z tytułu anulowania szkolenia nastąpi indywidualnie po rozliczeniu kosztów poniesionych przez ZEMA Ewa Szpakowicz.
2. Przepisanie biletu na inną osobę lub zmiana terminu szkolenia.
Istnieje możliwość przepisania biletu na inną osobę lub zmiana terminu szkolenia. Przepisanie należy zgłosić minimum 24 h przed rozpoczęciem szkolenia. Zmianę terminu szkolenia należy zgłosić minimum 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
W przypadku nieprzepisania biletu na inną osobę i/lub niestawienia się na szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia zakupiony bilet przepada.
3. ZEMA Ewa Szpakowicz zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń ze względów logistycznych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji ZEMA Ewa Szpakowicz nie jest zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Klienta  kosztów, przenoszenia biletu na kolejną edycję bądź do innej formy rekompensaty wobec Klienta.

§ 10
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności. Dostępne do przeczytania: Załącznik nr 1.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 15 marca 2018 r.
Załącznik nr 1
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest ZEMA Ewa Szpakowicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Konwaliowa 16 lok. 9, REGON 200688102.
2. Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.
3. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj strony www.zema.com.pl lub www.ewaszpakowicz.pl, nie zapisuj się do newsletterów, nie korzystaj z formularza kontaktowego, nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez ZEMA Ewa Szpakowicz.
4. ZEMA Ewa Szpakowicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, które będą publikowane na stronie www.zema.com.pl oraz www.ewaszpakowicz.pl.
5. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego oraz formularza zapisującego na newstletter.

Przetwarzanie danych osobowych

1. ZEMA Ewa Szpakowicz przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi ZEMA Ewa Szpakowicz oraz w celach marketingu bezpośredniego.
2. ZEMA Ewa Szpakowicz wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez ZEMA Ewa Szpakowicz jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji subskrypcji newsletterów, marketingu bezpośredniego produktów i usług, zamówień na produkty i usługi oraz reakcji na informacje przesłane z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
4. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania zamówienia subskrypcji newslettera, zakupu produktów i usług lub korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ZEMA Ewa Szpakowicz.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
7. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronach, wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail.
8. Zaprenumerowanie newsletterów wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać newsletter, a imię pozwala zwracać się po imieniu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Zapisanie się do naszego newsletter-a, pozwala nam na wykorzystanie Twoich danych kontaktowych w celu przekazania Ci informacji związanych z naszą działalnością.
9. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
10. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
11. W ramach witryn www.zema.com.pl oraz www.ewaszpakowicz.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące informacje z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej.
12. W ramach witryn www.zema.com.pl oraz www.ewaszpakowicz.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące informacje z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany.
13. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.zema.com.pl oraz www.ewaszpakowicz.pl, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Użytkownicy podczas korzystania ze strony internetowej pozostają anonimowi.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Strona internetowa www.zema.com.pl lub www.ewaszpakowicz.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 27 sierpnia 1997, gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę wszystkich wprowadzanych danych.
2. Informacje o użytkowniku będą zapisywane, przechowywane, przetwarzane oraz wykorzystywane jedynie do celów własnych firmy z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i nie będą ujawniane.
3. Informacje osobowe dobrowolnie podane w formularzu bądź podczas składania zamówienia subskrypcji newslettera, mogą zostać użyte przez administratora danych strony internetowej do stworzenia zbioru potencjalnych klientów w rejestrze GIODO.
4. ZEMA Ewa Szpakowicz nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Pozostałe informacje

Strona internetowa www.zema.com.pl lub www.ewaszpakowicz.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Proponujemy zapoznanie się z polityką prywatności strony, na którą zostaliście Państwo przekierowani.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest ZEMA Ewa Szpakowicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Konwaliowa 16 lok. 9, REGON 200688102.
2. Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.
3. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj strony www.zema.com.pl lub www.ewaszpakowicz.pl, nie zapisuj się do newsletterów, nie korzystaj z formularza kontaktowego, nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez ZEMA Ewa Szpakowicz.
4. ZEMA Ewa Szpakowicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, które będą publikowane na stronie www.zema.com.pl oraz www.ewaszpakowicz.pl.
5. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego oraz formularza zapisującego na newstletter.

Przetwarzanie danych osobowych

1. ZEMA Ewa Szpakowicz przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi ZEMA Ewa Szpakowicz oraz w celach marketingu bezpośredniego.
2. ZEMA Ewa Szpakowicz wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez ZEMA Ewa Szpakowicz jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji subskrypcji newsletterów, marketingu bezpośredniego produktów i usług, zamówień na produkty i usługi oraz reakcji na informacje przesłane z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
4. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania zamówienia subskrypcji newslettera, zakupu produktów i usług lub korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ZEMA Ewa Szpakowicz.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
7. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronach, wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail.
8. Zaprenumerowanie newsletterów wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać newsletter, a imię pozwala zwracać się po imieniu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Zapisanie się do naszego newsletter-a, pozwala nam na wykorzystanie Twoich danych kontaktowych w celu przekazania Ci informacji związanych z naszą działalnością.
9. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
10. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
11. W ramach witryn www.zema.com.pl oraz www.ewaszpakowicz.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące informacje z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej.
12. W ramach witryn www.zema.com.pl oraz www.ewaszpakowicz.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące informacje z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany.
13. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.zema.com.pl oraz www.ewaszpakowicz.pl, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Użytkownicy podczas korzystania ze strony internetowej pozostają anonimowi.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Strona internetowa www.zema.com.pl lub www.ewaszpakowicz.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 27 sierpnia 1997, gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę wszystkich wprowadzanych danych.
2. Informacje o użytkowniku będą zapisywane, przechowywane, przetwarzane oraz wykorzystywane jedynie do celów własnych firmy z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i nie będą ujawniane.
3. Informacje osobowe dobrowolnie podane w formularzu bądź podczas składania zamówienia subskrypcji newslettera, mogą zostać użyte przez administratora danych strony internetowej do stworzenia zbioru potencjalnych klientów w rejestrze GIODO.
4. ZEMA Ewa Szpakowicz nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Pozostałe informacje

Strona internetowa www.zema.com.pl lub www.ewaszpakowicz.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Proponujemy zapoznanie się z polityką prywatności strony, na którą zostaliście Państwo przekierowani.

Shopping Cart
ODBIERZ PREZENT