Specjalista ds księgowości

Temat                         Liczba godzin lekcyjnych

Podstawy rachunkowości                                                 4

  • zasady prowadzenia rachunkowości, aktywa, pasywa, bilans, rachunek zysków i strat, konta, zestawienie obrotów i sald

Dokumenty kasowo-bankowe i ich ewidencja        2

  • raporty kasowe, wyciągi bankowe

Ewidencja sprzedaży                                                          2

  • rozrachunki z odbiorcami, VAT należny, przychody

Ewidencja faktur zakupu                                                   6

  • rozrachunki z odbiorcami, VAT naliczony, koszty

Ewidencja wynagrodzeń                                                   4

  • rozrachunki z pracownikami, koszty rachunkowe i podatkowe, składki ZUS, zasiłki, potrącenia z wynagrodzeń, zaliczki na podatek dochodowy

Gospodarka materiałowa                                                 2

  • ewidencja przyjęć i wydań

Środki trwałe                                                                         2

  • wartość początkowa, amortyzacja, koszty rachunkowe i podatkowe, ewidencja

Podatek od towarów i usług                                            2

  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, deklaracje VAT

Podatek dochodowy                                                           2

  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zaliczki na podatek dochodowy, deklaracje PIT i CIT

Obsługa programu finansowo – księgowego            24

                                      Razem                                                 50

 

Inwestycja: 2.199,00 PLN

Shopping Cart
ODBIERZ PREZENT